Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Покана за обществена поръчка за СМР на съществуващ сграден фонд

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

Последна промяна: 2013-09-02 09:19:12