Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

 „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.03-0009-C0001, проект  „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

    Подробности и документация:

 

Последна промяна: 2014-01-31 16:45:46