Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за "Биолог" към Биологически факултет

Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” обявява конкурс за длъжността „Биолог“ към Биологическия факултет

(катедра Биология на развитието, сектор Генетика)

Изисквания:

  • висше образование в професионални направления: 4.3.Биологически науки; 1.3.Педагогика на обучението по Биология;
  • умения: лабораторни;
  • теоретични познания в областта на генетиката;
  • компютърна грамотност.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурса (с актуални телефони за връзка и e-mail адрес);
  • мотивационно писмо;
  • автобиография в европейски формат;
  • копия от диплома за завършено образование;
  • сертификати, препоръки и др.

Документи се подават в Централна сграда (Ректорат), ул. "Цар Асен" 24, стая 115 (УЧР).
Конкурсът ще се проведе на два етапа: 1) практически изпит и 2) теоретичен изпит. 

Кандидатите могат да се запознаят с работата в Лабораторията по генетика в периода от 26.05. до 06.06.2014 г. след предварително изготвен график. 
За въпроси: тел.: 032 261 223 (УЧР).

Краен срок за подаване на документи: 23 май 2014 г. 

Първият етап от конкурса (практически изпит) ще се проведе на 23.VІ.2014 г. в Лабораторията по Генетика, Катедра „Биология на развитието“, Биологически факултет, ул. „Тодор Самодумов“ №2, от 9:30 часа. 

Успешно преминалите първия етап от конкурса ще се явят на теоретичен изпит на 04.09.2014 г. в Лабораторията по Генетика, Катедра „Биология на развитието“, Биологически факултет от 9:30 часа.

Програма за конкурса

Последна промяна: 2014-05-16 16:11:34