Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Стипендии за първи семестър на учебната 2019/2020 г.

 СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА   

                            

        ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за първи семестър на учебната 2019/2020 г.

                Право на стипендия имат всички действащи студенти, държавна поръчка редовна форма на обучение, както и студенти обучаващи се в  приоритетни професионални направления

 • имат среден успех от предходните два семестъра (за студенти от ФМИ от предходни три семестъра) 4.00 и по-висок
 • чуждестранните студенти приети по  ПМС 103 и 228

ВАЖНО: Студент от приоритетна специалност може да кандидатства  веднъж по общия ред и веднъж по  приоритетни професионални направления.

Приемът на документи за участие в класиране започва на 05.11.2019 г. Студентите могат да заявят участие на място, както следва:

 • Стая 133 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24) за студентите, обучаващи се на територията на град Пловдив;
 • Стая ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на град Смолян.

Необходимите документите трябва да бъдат представени в стая 133 или стая ФСО до 22.11.2019г., с актуална лична сметка /IBAN/. Студентите с успех 6.00 и приоритетни специалности не представят документи за доход

Студенти, които не притежават документ (уверение) за подадени документи за стипендия от комисията по СБВ няма да участват в класирането.

       Класирането за стипендии за първи семестър на учебната 2019/20120г. ще бъде обявено на 25.11.2019 г. на сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/

Необходими документи

За кандидатстване е необходимо:

Документи за доход на всеки член от семейството (вкл. и на студента, ако има такъв) за предходните 6 месеца.(последните  шест получени брутни заплати)

В документите за доход се включват суми от:

 • брутни заплати;
 • хонорари;
 • пенсии;
 • търговия;
 • продажба на селскостопанска продукция;
 • занятие;
 • свободни професии;
 • дивиденти от акции и други доходи;
 • наеми;
 • обезщетения за временна нетрудоспособност;
 • обезщетения за безработица и социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • присъдени издръжки и др.

 

В документите за доход не се включват:

 • пари за командировки на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица;
 • добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
 • стипендии, получавани от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии.

 

*Когато е ползван неплатен отпуск или лицето работи на непълно работно време, или по-малко от 8 часа на ден, то в документа за доход това изрично се посочва. В документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от работодателя и НОИ.

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в съответната валута, а в електронната форма попълват превърнатата в лева сума.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя  доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и ксерокопие от съдебно решение за другия родител, като се изчислява и сумата от издръжката за 6 месеца.

В случай на следващ брак на родителя, на когото са присъдени родителските права се представят и доходите на настоящия съпруг/а.

Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана от безработния.

Собствениците на фирми  и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и получения дивидент), откъдето се установява средно месечния брутен доход на лицето. Когато той е по-нисък от осигурителния,  се декларира (взема) осигурителният доход.

Когато родителите се занимават с търговия, продажба  на селскостопанска продукция, занятия и т.н.,  представят данъчна декларация за предходната година, ксерокопие на картона за регистрация като ЗП, а  ако не са подали такава в НАП - декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период.

Други документи, удостоверяващи членство на домакинството:     

УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици, или студенти редовна форма на обучение.

АКТ ЗА РАЖДАНЕ за братя и сестри неучащи - до 6 годишна възраст.

КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ при починал родител.

 

За кандидатстване с предимство

Предимство

Документи

Сирак

(1) Смъртен акт на двамата родители или

(2) Документ от дом за деца лишени от родителска грижа

(3) IBAN

Инвалид

 (1) Експертно  решение от ТЕЛК с над 70% на студента

(2) IBAN

Чужденец

(1) Документ от комисията (уверение ).(2) IBAN

Майка/ Баща (с деца до 6 години)

 • Акт за раждане на детето (2) IBAN

Един родител инвалид

(1) Смъртен акт за единия родител и (2)решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител или

(1) Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) и (2) Решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител (3) IBAN

Двама родители инвалиди

(1)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на единия родител и (2) Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия родител (3) IBAN

Пълен отличник (6.00)

 • Документ от комисията ( уверение ). (2) IBAN

Приоритетни професионални направления

 • Документ от комисията (уверение). (2) IBAN

 

 

За въпроси и информация:

 

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, стая 133

 

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

 

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

 

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

 

Тел. 0878503004 – Милка Димова

 

Email: tk_sm_milka@abv.bg

Последна промяна: 2019-10-29 11:19:53