Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Интеграция » Международно сътрудничество » Програма Еразъм+ » Същност,цели и дейности на програма ЕРАЗЪМ+

Същност,цели и дейности на програма ЕРАЗЪМ+

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.- области, признати в стратегия „Европа 2020“ като основни движещи сили за преодоляване на социално-икономическата криза, ускоряване на растежа и създаване на работни места, стимулиране на равнопоставеността и приобщаването. Програма Еразъм+ развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в тези, като включва както вътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество.

Програма Еразъм+ се базира на интегриран подход и подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма Еразъм+ включва три основни Ключови дейности (КД):

КД 1 – Образователна мобилност на физически лица

Насърчаване на транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта). 

КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Предоставя се възможност на българските институции от областта на образованието, обучението и младежта да участват в секторни и междусекторни Стратегически партньорства на европейско ниво. Тази дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователните институции, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор и разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на труда и потребностите, желанията и интересите на новите поколения.

КД 3 – Подкрепа за реформиране на политиките

Улесняване модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки.

          В рамките на КД 1 се предоставя подкрепа за мобилност в сферата на висшето образование за:

НОВОСТ в програма Еразъм+ е възможността един студент да получи финансиране за период на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ (т.е. по 12 месеца за всяка една от бакалавърската, магистърската и докторантската степен), НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ И ВИДА НА МОБИЛНОСТИТЕ. Двата типа мобилности (обучение и стаж) могат да се комбинират, като в рамките на всеки образователен цикъл общата им продължителност не може да надхвърля 12 месеца при задължително спазване на минималните продължителности за всяка една от тях (3 месеца за обучение и 2 месеца за стаж).

            Студенти, обучаващи се в директни магистърски програми (Право, Славянска филология и Балканистика), могат да участват в двата типа мобилности за общ период до 24 месеца.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ в програма Еразъм+ имат и студенти, ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВИЛИ Еразъм мобилност в рамките на програма Учене през целия живот, като реализираният период се приспада от максимално допустимия 12-месечния срок за съответния цикъл на обучение (напр. ако студентът се обучава в ОКС бакалавър и вече е осъществил мобилност с продължителност 4 месеца по секторна програма Еразъм, има право до края на обучението си в тази степен на още 8 месеца мобилност в рамките на програма Еразъм+. За студентите, обучаващи се в директни магистърски програми, оставащият допустим период за мобилност е съответно 20 месеца).

Последна промяна на 06 Октомври 2014