Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Първа национална научна конференция "Рефлексия и обучение-стратегии, технологии, прогнози"

На 28 и 29 ноември 2015 г.

в конферентен център КОМПАС на ПУ „Паисий Хилендарски“,

ул. „Цар Асен“ №24 

ще се проведе

Първа национална научна конференция

Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози 

Организатор на конференцията:

Катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология

към Биологическия факултет на ПУ Паисий Хилендарски

 

Основна цел на научната конференция е да се популяризират съвременни психолого-педагогически и методически изследвания в проблемното поле на психическия феномен рефлексия. 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • РЕФЛЕКСИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ
  • РЕФЛЕКСИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНОТО И ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
  • РЕФЛЕКСИЯ И КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • РЕФЛЕКСИЯТА В АСПЕКТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО

За повече информация вижте програмата на конференцията в прикачения файл.

 

Участието в конференцията е с доклад или постер. Резюметата на всички доклади ще се публикуват на български и английски език в книга с програмата на конференцията и абстрактите.

Докладите на конференцията ще бъдат публикувани след рецензиране в списаниятаХимия: природните науки в образованието” и „Стратегии на

образователната и научна политика“.

Срокът за изпращане на пълния текст на докладите е удължен до 28 ноември 2015 г. Докладите да се изпращат на е-mail: reflectionforum@abv.bg

Важни дати:

Дни на конференцията – 28 и 29 ноември 2015 г.

Краен срок за подаване на ръкописите на статиите - 28 ноември 2015 г.

 

Конференцията е финансирана частично от поделение „Научна и приложна дейност” (НПД) при Пловдивския университет по дог. № ЧФ 41/2015.

 

За контакти и допълнителна информация:

доц. д-р Теодора Коларова (председател на организационния комитет)

Катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология

ПУ „Паисий Хилендарски

телефон: 032/ 261 504

e-mail: teokolarova@abv.bg;

teokolarova@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна: 2015-11-26 11:41:07