Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Приемна за представяне на услугите, предлагани от Агенцията по заетостта

 

А Г Е Н Ц И Я  П О  З А Е Т О С Т Т А

чрез

ДирекцияРегионална служба по заетостта” – Пловдив и

Дирекция „Бюро по труда” - Пловдив 

съвместно с

П У „П А И С И Й   Х И Л Е Н Д А Р С К И“

чрез

Университетски Център за Кариерно Развитие

 

Организират

 

ПРИЕМНА

за представяне на услугите, предлагани от Агенцията и нейните териториални поделения, както и на мрежата EURES (Европейски служби за заетост)

19 април 2016, вторник, от 11.00 часа

1 Аула, Нова сграда на ПУ

Последна промяна: 2016-04-15 16:01:00