Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Презентация на научните периодични списания

Уважаеми  колеги, учредителят  и екипа на научните периодични списания „Балканско научно обозрение”, „Хуманитарни Балкански изследвания” и „Научен вектор на Балканите” Ви канят най-учтиво да присъствате на презентацията им в зала „Компас” на ПУ „Паисий Хилендарски” на 03.10.2019 /четвъртък/ от 11 часа.
     Списанията покриват успешно издателския дефицит, свързан с публикуване на научни статии в повече от 20 научни области и дялове, в това число: психология/всички видове/; педагогика; дидактика; методика на предметното обучение/физика, химия, биология, математика, информатика/; икономика/всички типове/; политически науки;  езикознанието/лингвистиката/; литература и теория на литературата; общо езикознание ; романистика и германистика; славистика; руска филология; правни науки/теория на правото, конституционно право, гражданско и семейно право, наказателно право/; философия; етнология; история; социална антропология; социология и науки за човека.
     В списанията всеки автор публикува научната си продукция  на своя роден език/на повече от 22 езика/ след двойно сляпо рецензиране/double-blind review/.
     Издателските стандарти са подчинени на най-новите изисквания, заявени от БАН, РИНЦ на Русия, ВАК на Русия, Scopus, WoS.
      Списанията притежават необходимият брой индексации в база данни за свободен достъп. Придобили са така също необходимите I.F./SiS и РИНЦ/ на базата на двугодишен и пет годишен мониторинг.
      Участието в тях подпомага по убедителен  начин научното израстване на младите научни работници и преподаватели и все повече утвърждава наложилите се в това поприще.
       Ще се радваме да представим нашите издания пред такава авторитетна аудитория и да отговорим  на важните за Вас въпроси.
                                                                                                           

       С уважение!                                                              

 

Издателски екип

  0895 612 046

 

Последна промяна: 2019-09-24 14:07:22