Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

На 17.12. (вторник) от 11:15 ч. в Заседателната зала на УИЦ ще се проведе семинар при следния дневен ред:
  1. Устройство и принципи на университетска разпределена система за обработка на големи данни (докладва инж. Сл. Глухов);
  2. Компютърно моделиране на обработката на големи данни с MapReduce (докладва гл. ас. д-р Г. Пашев).
Семинарът се организира в рамките на Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ за създаване на Център за компетентност в ПУ, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 
Поканват се всички интересуващи се преподаватели, докторанти, студенти и специалисти.
 

Последна промяна: 2019-12-17 16:04:18