Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Публична покана за подаване на оферта за строително-монтажни работи по осн.ремонт

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

 На основание основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: “Изпълнение на строително-монтажни работи по основен ремонт и вътрешно преустройство на съществуващата сграда „УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Пълен текст на офертата в pdf-формат.

Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация: 

ПУ „Паисий Хилендарски”

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24

Тел.: 032 625552, 0888442676,E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: /032/261 226

Лице за контакт : Румен Киров – помощник ректор

 

Последна промяна: 2012-10-08 15:02:13