Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Документи за стипендии втори семестър – учебна 2012/2013 г.

В  А  Ж  Н  О  !  !  !

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА

СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА  2012/2013 ГОДИНА

1.ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, (закупува се от книжарницата на ПУ), заверена от съответния инспектор от учебен отдел, с нанесен успех от последните два семестъра(за първи курс – от първия семестър) – не по-нисък от добър (4.00);

2.ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД  на семейството за шест месеца ( от м. август 2012 г. до м. януари 2013г.) изписани помесечно и с идентификационен № на фирмата, която издава служебната бележка.

       Когато студентът живее в семейството на единия си родител, се представят и  доходите на сегашния съпруг/съпруга на родителя.

3.УВЕРЕНИЕ за братя и сестри,ако са учащи.

4.КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ и документ за наследствена пенсия (при починал родител).

5.КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ (при разведени родители) и присъдена издръжка.

6.ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА и ДЕКЛАРАЦИЯ по образец

собственоръчно написана от родителя (при безработен родител).

 

Студентите от ПЪРВИ КУРС могат да кандидатстват за стипендия след първи семестър с изключение на кръгли сираци и израснали в различни институции,  инвалиди над 70%, студенти с един родител, който е инвалид над 70%, студенти с двама родители инвалиди над 70%,  студентки-майки с деца до 6 години   и   чужденци по ПМС103 и 228.Те представят заявление-декларация заверена от съответния инспектор и документ, който удостоверява предимството.

 

СТУДЕНТИ ЧУЖДЕНЦИ:

1.Студентите от първи курс подават само заявление-декларация, заверена от съответния инспектор от учебен отдел с отразено по кое постановление на МС са записани в ПУ.

2.Студентите от втори, трети, четвърти и пети курс подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел с нанесен  успех за последните два семестъра не по-нисък от добър (4.00).

 

СТУДЕНТИ  КРЪГЛИ СИРАЦИ (редовно обучение):

1.Подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел с печат редовно обучение.

2.Представят ксерокопие от смъртните актове на двамата родители или документ, че са пребивавали в институции за отглеждане на изоставени деца.

 

СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%:

1.Подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопие от Т Е Л К.


СТУДЕНТИ С  ДВАМА РОДИТЕЛИ, които са ИНВАЛИДИ НАД 70% :

1.Подават молба-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопия от Т Е Л К на двамата родители.

 

СТУДЕНТКИ  МАЙКИ с деца до 6 години:

1.Подават  молба-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопие от удостоверение за раждане на детето.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ С НЕИЗЧИСЛЕН ДОХОД ЗА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО   НЯМА   ДА   СЕ    ПРИЕМА!!!  Изчисляването става по следния начин:

Събира се брутният доход от всички приложени документи, полученият сбор се дели на шест и след това на броя на членовете  на семейството.

 

КЛАСИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО НИЗХОДЯЩ РЕД НА БАЗА ИНДЕКС ПОЛУЧЕН ПО ФОРМУЛАТА:

 

                                     МРЗ (310)/доход за член от семейство +   успех2

  

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В РЕКТОРАТА В СТАЯ 133

ОТ 18.02.2013г. ДО 05.03.2013г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 

НОСЕТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИЧНИ СИ КАРТИ !!!

 

КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ОБЯВИ  НА  11.03.2013г.  НА САЙТА НА УНИВЕРСИТЕТА И ТАБЛОТО НА КСБВ.

 

 

  

 

ОБРАЗЕЦ

(ПИШЕ СЕ СОБСТВЕНОРЪЧНО ОТ ДЕКЛАРАТОРА

ОТНАСЯ  СЕ  ЗА  БЕЗРАБОТНИ  РОДИТЕЛИ)

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

 

Долуподписаният/ата.........................................................................................................с  ЕГН..................................................

притежаващ/ща лична карта №.......................от.........................

с адрес.............................................................................................

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М :

 

1.Нямам регистрирана фирма;

2.Нямам доходи от наеми или други ренти;

3.Нямам  доходи от търговия и продажба на селскостопанска продукция;

4.Нямам доходи от занятия, дивиденти от акции и др.

5.Не  работя  в  държавна  нито в частна фирма за периода от

........................до.....................;

       Известно ми е, че за неверни данни вписани в настоящата декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление.

 

 

ДЕКЛАРАТОР:............................

                                                                                  / подпис/

гр./с..........................

..................2012 год.

Забележка:  Когато лицето има някоя от упоменатите дейности или друга, пише съответно – имам доходи от.................


Документи за стипендия 2012/2013 втори семестър (PDF)14.02.2013 г.                                                                                 Длъжностно лице: Капка Цветкова

Последна промяна: 2013-02-18 09:21:01