Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Стартира трета фаза на проект "Студентски стипендии"

СТАРТИРА ТРЕТА ФАЗА НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подпечатват от съответната инспекторка и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.

чл. 7 (5)Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и:
  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК (във всички клонове)- Пловдивски университет
  • ОББ - Филиал гр. Кърджали
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Филиал гр. Смолян
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Технически колеж гр. Смолян

Удостоверение за специална стипендия!!!

ВАЖНО!!!!! Удостоверенията за специална стипендия, с научен ръководител (преподавател) от ПУ "Паисий Хилендарски", трябва да бъдат в 2 екземпляра - единият остава в деловодството на ПУ "Паисий Хилендарски", а вторият екземпляр остава при студента(с който той кандидатства за специална стипендии).

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 
Дейност
Срок
Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии за успех и специални стипендии през интернет страницата на Проекта 17 декември 2012 г., (понеделник)
Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии за успех и специални стипендии във висшите училища 17 декември 2012 г.,  (понеделник)
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 17 декември 2012 г.,  (понеделник)
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища, съответно по специалности за стипендиите и по факултети за специалните стипендии, въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2012/2013 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти 7 – 21 януари 2013 г.
Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта 27 януари 2013 г., (неделя), 23:59 часа
Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии за успех и за специални стипендии във висшите училища 1 февруари 2013 г., (петък), според работното време на висшето училище
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 8 февруари 2013 г., (петък)
Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри  11–13 февруари 2013 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 15 февруари 2013 г., (петък), 23:59 часа
Публикуване на класирането за стипендиите за успех и за специалните стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 19 февруари 2013 г., (вторник)
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване 22 февруари 2013 г., (петък), 23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОМН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 28 февруари 2013 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 6 март 2013 г.
Преводи от МОМН към висшите училища на средствата за стипендии за зимния семестър на учебната 2012/2013 година след 7 март 2013 г.

 

За повече информация и запознаване с инструкцията относно условията за кандидатстване за стипендия и специална стипендия на: eurostipendii.mon.bg

Последна промяна: 2013-01-09 08:57:39