Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Необходими документи за стипендии – учебна година 2011/2012 – І семестър

 НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА

СТИПЕНДИИ – УЧЕБНА  ГОДИНА

2011/2012І -ви СЕМЕСТЪР

1.ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ (закупува се от книжарницата на ПУ),заверена от съответния инспектор от учебен отдел, с нанесен успех от последните два  семестъра (включително текущи оценки и такива от  избираеми дисциплини) – не по-нисък от добър (4.00);

На студенти с неположени и невзети изпити за указания период и от предишни години, както и невзети приравнителни изпити -  успех не може да им се изчислява.

2.ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД  на семейството за последните шест месеца ( от м.Април 2011 г. до м.Септември 2011 г.) изписани помесечно и с идентификационен № на фирмата, която издава служебната бележка. Представят се всички суми получени от студента и другите членове на семейството – брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии – без добавките за чужда помощ при наличие на ТЕЛК; обезщетения при безработица и социални помощи; месечни добавки и помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; доходи от търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; от свободни  професии; дивиденти   от     акции     и др. Когато  студентът  живее   в   семейството   на   единия   си родител,се представят и доходите на сегашния съпруг или   съпруга на родителя.Минимален праг за доход на член от семейството – 85.00 лева.

                Когато брутния доход е по-нисък от осигурителния, се представя осигурителния доход (за частните фирми, ЕТ, свободни професии и т.н.) като се представя и данъчната декларация за изминалата година от където се установява брутния доход.

                Когато родителите  се занимават с търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятия и т.н. се представя данъчната декларация за цялата предходна година и се отразява  половината сума (за шест месеца).

                При безработен родител се представя регистрация в бюрото по труда и декларация по образец, написана собственоръчно от декларатора.

3.УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са учащи редовна форма на обучение, за да се смятат за член на семейството.

4.КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ и документ за наследствена пенсия (при починал родител) и доходите на другия родител за определения период.

5.КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ (при разведени родители) и присъдена издръжка.

6.ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА и ДЕКЛАРАЦИЯ по образец

собственоръчно написана от родителя (при безработен родител).

Студентите от ПЪРВИ КУРС могат да кандидатстват за стипендия след първи семестър и показан успех в ПУ не по-нисък от 4.00.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ правят :                  

Кръгли сираци, инвалиди с ТЕЛК над 70%,  студенти с двама родители с ТЕЛК над 70%, студенти с един родител, който е инвалид над 70%, студентки-майки с деца до 6 години   и   чужденци   приети   по  постановления   на МС 103 и 228 .Те подават следните документи:

СТУДЕНТИ ЧУЖДЕНЦИ по ПМС 103 и 228:

1.Студентите от първи курс подават само заявление-декларация,  заверена  от  съответния  инспектор от учебен

отдел с отразено по кое постановление на МС са записани в ПУ.

2.Студентите от втори, трети, четвърти и пети курс подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел с нанесен  успех за последните    два семестъра не по-нисък от добър (4.00) и положени всички изпити.

3.В началото на втори семестър студентите с предимство от всички курсове представят само уверение от учебен отдел, в което е отразено, че са записали втори семестър и продължават да учат.

СТУДЕНТИ  КРЪГЛИ СИРАЦИ:

1.Подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел с печат редовно обучение.

2.Представят ксерокопие от смъртните актове на двамата родители или документ, че са отгледани в домовете за деца лишени от родителска грижа.

3.В  началото на втори семестър представят уверение от учебен отдел, че продължават да учат.

СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%:

1.Подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопие от Т Е Л К.

3.В началото на втори семестър представят уверение от учебен отдел, че продължават да учат.

СТУДЕНТИ С  ДВАМА РОДИТЕЛИ, които са ИНВАЛИДИ над 70%:

1.Подават заявление-декларация заверена от  съответния  инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопия от Т Е Л К на двамата родители.

3.В началото на втори семестър представят уверение от учебен отдел, че продължават да учат.

СТУДЕНТИ С ЕДИН РОДИТЕЛ ( КОГАТО ДРУГИЯТ Е ПОЧИНАЛ ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН), КОЙТО Е ИНВАЛИД НАД 70% :

1.Подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопие от ТЕЛК за единия родител и акт за смърт на другия родител.

3.В началото на втори семестър представят уверение от учебен отдел, че продължават да учат.

СТУДЕНТКИ  МАЙКИ с деца до 6 години:

1.Подават  заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопие от удостоверение за раждане на детето.

3.В началото на втори семестър представят уверение от учебен отдел, че продължават да учат.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ С НЕИЗЧИСЛЕН ДОХОД ЗА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО   НЯМА   ДА   СЕ    ПРИЕМА!!! 

Изчисляването на коефициента става по следния начин:

Събира се брутният доход от всички приложени документи, полученият сбор се дели на шест и след това на броя на членовете  на семейството.

НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ С ДОХОД

ПОД 85.00 ЛЕВА НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО !!!

Класирането се извършва по низходящ ред с коефициент получен по формулата:

минимална работна заплата/доход на член сем.+ успех 2

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 24.10.2011г. ДО 24.11.2011г. ВКЛЮЧИТЕЛНО В СТАЯ  № 133  НА  РЕКТОРАТА.

ПРИ   ПОДАВАНЕ   НА  ДОКУМЕНТИ   ЗА СТИПЕНДИЯ E НЕОБХОДИМО ДА  НОСИТЕ 

 ЛИЧНАТА СИ КАРТА

КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ОБЯВИ НА

25 11.2011г. СЛЕД 15.00 ЧАСА.

 

Заповед за условията и реда на предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите   от   държавните    висши   училища   и   научни организации   и     предложение  на Студентски съвет при ПУ „Паисий Хилендарски” и СБК с протокол   от  20.10.2011 г.

Последна промяна: 2011-10-27 15:22:35