Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отмяна на учебните занятия на 27.01.2013 г.

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ Р33-288

24.01.2013 г.

 

Във връзка  с провеждането на 27 януари 2013 г. на Национален референдум “Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”

  Н А Р Е Ж Д А М:

1.  Да се отменят учебните занятия на 27 януари 2013 г.

2. Същите да се проведат на друга дата по договореност между преподавателите и студентите.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на академичния състав и студентите.

 

РЕКТОР.............................................

/проф. д-р Запрян Козлуджов/

Последна промяна: 2013-01-24 13:52:28