Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Трета фаза на проект „Студентски стипендии” за зимния семестър

От 9 декември 2013 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2013/2014 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подпечатват от съответната инспекторка и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.

чл. 7 (5) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и:
  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК (във всички клонове)- Пловдивски университет
  • ОББ - Филиал в гр. Кърджали
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Филиал в гр. Смолян
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Технически колеж в гр. Смолян

Служебна бележка за специална стипендия!!!

ВАЖНО!!!!! Служебните бележки за специална стипендия трябва да бъдат в 2 екземпляра (оригинал) - единият остава в деловодството на ПУ "Паисий Хилендарски", а вторият екземпляр остава при студента (с който той кандидатства за специална стипендия).

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ДЕЙНОСТ СРОК
Информационен семинар за представители на висшите училища - партньори 26 ноември 2013 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта 9 декември 2013 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи във висшите училища 9 декември 2013 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 9 декември 2013 г.
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища, съответно по специалности - за стипендиите за успех, и по факултети - за специалните стипендии, въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2013/2014 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 8 януари 2014 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 14 януари 2014 г., вторник, 23:59 ч.
Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 януари 2014 г.) и съпътстващите документи във висшите училища 17 януари 2014 г., петък, според работното време на висшето училище
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 24 януари 2014 г.
Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри  27-29 януари 2014 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 31 януари 2014 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 4 февруари 2014 г., вторник
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 7 февруари 2014 г., петък, 23:59 ч.
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 14 февруари 2014 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 21 февруари 2014 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 година от 24 февруари 2014 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 5 март 2014 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 14 март 2014 г.

 

За повече информация и запознаване с инструкцията относно условията за кандидатстване за стипендия и специална стипендия на: eurostipendii.mon.bg

Последна промяна: 2013-12-09 16:47:15