Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Обява за резервисти

 

Информация за студентите

 

Със заповед ОХ-889/22.12.2012 г. Министърът на отбраната обяви длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС.

Преимущества на длъжността:

Заплащане

За всяка навършена година на разположение резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключен договорът, като за звание редник I клас то е 602 лв.

Ангажираност(активна служба) – до 15 календарни дни в годината

Времето,  през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория. Резервистът получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях пропорционално на продължителността на активната служба.

По желание на студентите срещи и презентации могат да се провеждат всеки работен ден в сградата на Военно окръжие – Пловдив, ул.“Велико Търново“ №75, тел. 032/632-871.

 

Помощник-ректор

Румен Киров


Последна промяна: 2013-04-12 16:02:51