Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Открита процедура за възлагане на общ. поръчка

У С Л О В И Я

ЗА УЧАСТИЕ НА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на лабораторна техника по обособени позиции”

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.     Възложител – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ул. ”Цар Асен” № 24 , БУЛСТАТ 000455457

2.     Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект по Седма рамкова програма с акроним Biosupport - “Strengthening the University of Plovdiv Research Potential in Plant Systems Biology and Food Biotechnology”.

3.     Доставката и инсталирането ще бъдат извършени в гр. Пловдив, ул. ”Цар Асен” № 24.

Пълно описание (pdf)

Пълно описание (doc)

Последна промяна: 2011-11-18 15:02:22