Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Покана за избор на изпълнител по проекта за "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии"

Във връзка с изпълнение на проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за изграждане на трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., и на основание чл. 7 от Договора за безвъзмездна финансова помощ, Офисът за технологичен трансфер отправя покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за:

 

1. Извършване икономически, финансови и маркетингови изследвания, включващ три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Икономически и финансови оценки,

Обособена позиция 2: Маркетингов анализ на иновативни продукти, процеси и услуги

Обособена позиция 3: Бизнес план за иновативни продукти, за които е установен пазарен потенциал“.


Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук

 

2. Извършване технически оценки, технически анализи и консултации по създаване на прототипи на иновативни продукти и технологии, включващ две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на технически оценки,

Обособена позиция 2: Извършване на технически анализи и консултации”.

 

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук

 

3. “Извършване на практически дейности по трансфера на технологии по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи дейностия за тяхната защита и

Обособена позиция 2: Патентна защита на перспективни разработки, продукти и технологии”.

 

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук

 

Място и срок за представяне на предложенията /офертите/ за участие:

12.06.2013 г., до 17:00 часа

Офиса на технологичен трансфер /ТТО/

адрес: гр. Пловдив,

ул. “Костаки Пеев” 21, ет. 2.


    Във връзка с постъпило запитване по Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за “Извършване на практически дейности по трансфера на технологии по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи дейностия за тяхната защита и Обособена позиция 2: Патентна защита на перспективни разработки, продукти и технологии”,
ТТО прави следното уточнение – текстът в т. 4.2.2. от Покана за представяне на оферта да се чете, както следва:
“поетапни плащания (на заявка) в среден размер на 16,66 % от стойността на договора в 30-дневен срок след представяне на доклад по извършената консултация относно патентна защита на перспективни разработки, продукти и технологии разработки, продукти и технологии, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура /ако е приложимо/ с размера на плащането."
 


 

Последна промяна: 2013-06-12 17:19:32