Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъп до база данни REAXYS

 За периода от 01.07.2013 г. до 31.01.2014 г. имаме пробен достъп до платформата Reaxys на адрес:  http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys/about  от всички компютри на територията на Университета.

Пълнотекстовата база данни на издателството Elsevier Reaxys съдържа списък на списания с висок импакт фактор в областта на химията, физикохимията, биохимията, фармакологията, материалознанието и др. Базата данни разполага с над 400 списания и 15 973 периодични издания. От особена важност е наличието на свързани с публикациите патенти, исторически химически данни от 1771 г. и пълнотекстови статии в изброените области от 1823 г.

Последна промяна: 2013-07-26 10:40:57