Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Необходими документи за класиране за общежитие

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ – важи само за

студенти, записани в редовна форма на обучение

 

ВАЖНО ЗА  СТУДЕНТИТЕ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА

КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ

            1. МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗАВЕРЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ С НАНЕСЕН УСПЕХ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (закупува се от университетската книжарница) ЗА ПЪРВИ КУРС С УСПЕХ ОТ КЛАСИРАНЕТО.

            2. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА (изписани помесечно и с БУЛСТАТ и данъчен номер на фирмата, която издава служебната бележка) ОТ МЕСЕЦ МАРТ ДО МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО;

            3. УВЕРЕНИЕ ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ, ЧЕ СА СТУДЕНТИ ЗАПИСАНИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (за студентски семейства), КАКТО И АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК.

            4. АКТ ЗА РАЖДАНЕ (КСЕРОКОПИЕ) при неизвестни родители;

            5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители);

            6. УВЕРЕНИЯ  ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ.

            7. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ НА ТЕЛК (при инвалидност над 70%);

            8. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ при разведени родители и ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА;

            9. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ (ПО ОБРАЗЕЦ) – за безработен родител.

 

 

БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ :

            1. СТУДЕНТСКИ СЕМЕЙСТВА;

            2. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА НЕИЗВЕСТНИ РОДИТЕЛИ;

            3. СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ;

            4. СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕЙСТВА С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧАЩИ;

            5. СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%;

            6. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОГОДБИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: От 2 септември 2013 г. до 20 септември 2013 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

КЛАСИРАНЕ НА 23.09.2013 г. НАСТАНЯВАНЕ ОТ 26.09.2013 г. до 10.10.2013 г.

   

ОБРАЗЕЦ

ТЕКСТЪТ СЕ ИЗПИСВА СОБСТВЕНОРЪЧНО ОТ ДЕКЛАРАТОРА

ОТНАСЯ  СЕ  ЗА  БЕЗРАБОТНИ  РОДИТЕЛИ

 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

 

                  Долуподписаният/ата.........................................................................................................с  

          ЕГН..........................................

          притежаващ/ща лична карта №.......................от......................

          с адрес.........................................................................................

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М :

 

           1. Нямам регистрирана фирма;

           2. Нямам доходи от наеми или други ренти;

           3. Нямам  доходи от търговия и продажба на селскостопанска продукция;

           4. Нямам доходи от занятия, дивиденти от акции и др.

           5. Не  работя  в  държавна  нито в частна фирма за периода от.....................до.................;

 

       Известно ми е, че за неверни данни, вписани в настоящата декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление.

 

 

ДЕКЛАРАТОР:.........................

                                                                                  / подпис/

гр./с..........................

..................2013 год.

Забележка:  Когато лицето има някоя от упоменатите дейности или друга, пише съответно – имам доходи от.................в размер на.............(за 6 месеца).

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ (PDF)

 

Последна промяна: 2013-08-18 18:40:30