Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Тезиси за стратегия на Университета

Уважаеми колеги,

Тезисите за проект на Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020), в които е направен опит за формулиране на мисията, визията и основната цел на ПУ „П. Хилендарски“, са на разположение на деканите на факултети от 15.11. В някои факултети вече започна дискусия, целта на която е да очертае най-важните посоки на развитие на нашия Университет.

Всички формулировки и тези, в настоящия вариант, подлежат на обсъждане и дискусия в академичната общност, с целприемане и официално публикуване на Стратегията в края на м. декември 2011 г. Стратеги­ята ще бъде съпроводена от Мандатна план-програма (2011 – 2014 г.) за пости­гане на поставената основна цел в два етапа, всеки с продължителност 2 (две) години: 2011 ‑  2012 г. (с мерки, ориентирани предимно към предстоящата институционална акредитация на ПУ) и 2013 ‑ 2014 г. (с акцент ‑ към постигане на поставената основна цел).

Целесъобразно е академичната общност спешно да интензифицира работата по реализация на първия етап. Поради тази причина, в отделен документ ще бъде предложена План-програма за първия етап (2011 – 2012) [1]. След нейното обсъждане и приемане по принцип от АС, е необходимо същата да бъде допълнена с посочване на конкретни срокове, отговорници и отделяне на допълнителни ресурси за нейното изпълнение.

 Забележки:

  1. Тезисите на Стратегията за развитие на ПУ (2011 – 2014) са обсъдени на заседание на РС от 21.11. (понеделник).
  2. Текстовете, оцветени в червен цвят, са под въпрос, и изискват редакция.
  3. Колегиални мнения и пожелания, бележки по текстовете на проектите за Страте­гия и План-програмата за първия етап (2011 – 2012), предложения за включване на дейности и задачи в 4-те направления (обучение, изследвания, управление, конкурентоспособност на ПУ) на План-програмата, очакваме на адрес: totkov@uni-plovdiv.bg.
  4. След отразяване на постъпилите бележки, мнения и идеи, вариант на Стратегията и План-програмата към нея (първи етап), ще бъдат публикувани (на 7.12.2011 г.) за широко обсъждане и приемане от АС (на 19.12.2011 г.).

Тезиси за стратегия на Университета [1] Част от дейностите, които ще бъдат включени в План-програмата за 2011 г. са в ход, или приключени.

Последна промяна: 2011-11-23 10:29:16