Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Покана за изпълнител по проект „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ"

Във връзка с изпълнение на проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., и на основание чл. 7 от Договора за безвъзмездна финансова помощ, Офисът за технологичен трансфер отправя покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за "Извършване технически оценки, технически анализи и консултации на иновативни продукти и технологии, включващ две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Извършване на технически оценки; Обособена позиция 2 - Извършване на технически анализи и консултации”

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук.

Последна промяна: 2013-10-17 14:14:21