Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Документи за стипендии I сем. – уч. 2013/2014 г.

В  А  Ж  Н  О  !  !  !

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ

НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА

СТИПЕНДИИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА  2013/2014 ГОДИНА

1.ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ (закупува се от книжарницата на ПУ), заверена от съответния инспектор от учебен отдел, с нанесен успех от последните два семестъра (за първи курс – от първия семестър) – не по-нисък от добър (4.00);

2.ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД  на семейството за шест месеца (от м. април 2013 г. до м. септември 2013 г.) изписани помесечно и с идентификационен № на фирмата, която издава служебната бележка.

       Когато студентът живее в семейството на единия си родител, се представят и  доходите на сегашния съпруг/съпруга на родителя.

3.УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са учащи.

4.КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ и документ за наследствена пенсия (при починал родител).

5.КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ (при разведени родители) и присъдена издръжка.

6.ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА и ДЕКЛАРАЦИЯ по образец

собственоръчно написана от родителя (при безработен родител).

  

Студентите от ПЪРВИ КУРС могат да кандидатстват за стипендия след първи семестър с изключение на кръгли сираци и израснали в различни институции,  инвалиди над 70%, студенти с един родител, когато другият е инвалид над 70%, студенти с двама родители инвалиди над 70%,  студентки-майки с деца до 6 години   и   чужденци по ПМС 103 и 228. Те представят заявление-декларация, заверена от съответния инспектор и документ, който удостоверява предимството.

 

СТУДЕНТИ ЧУЖДЕНЦИ:

1.Студентите от първи курс подават само заявление-декларация, заверена от съответния инспектор от учебен отдел с отразено по кое постановление на МС са записани в ПУ.

2.Студентите от втори, трети, четвърти и пети курс подават заявление-декларация заверена от съответния инспектор от учебен отдел с нанесен  успех за последните два семестъра не по-нисък от добър (4.00).

 

СТУДЕНТИ  КРЪГЛИ СИРАЦИ:

1.Подават заявление-декларация, заверена от съответния инспектор от учебен отдел с печат редовно обучение.

2.Представят ксерокопие от смъртните актове на двамата родители или документ, че са пребивавали в институции за отглеждане на изоставени деца.

СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%:

1.Подават заявление-декларация, заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопие от ТЕЛК.

 

СТУДЕНТИ С  ДВАМА РОДИТЕЛИ, които са ИНВАЛИДИ:

1.Подават молба-декларация, заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопия от ТЕЛК на двамата родители.

 

СТУДЕНТКИ  МАЙКИ с деца до 6 години:

1.Подават  молба-декларация, заверена от съответния инспектор от учебен отдел.

2.Прилагат ксерокопие от удостоверение за раждане на детето.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ С НЕИЗЧИСЛЕН ДОХОД ЗА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО   НЯМА   ДА   СЕ    ПРИЕМА!!!  Изчисляването става по следния начин:

Събира се брутният доход от всички приложени документи, полученият сбор се дели на шест и след това на броя на членовете  на семейството.

 

КЛАСИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО НИЗХОДЯЩ РЕД НА БАЗА ИНДЕКС ПОЛУЧЕН ПО ФОРМУЛАТА:

 

                                   МРЗ (310)

                  ________________________      +   успех2

                  доход за член от семейство

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В РЕКТОРАТА В СТАЯ 133

ОТ 28.10.2013 г. ДО 18.11.2013 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 

 

НОСЕТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИЧНИ КАРТИ !!!

 

КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ОБЯВИ НА19.11.2013 г. НА САЙТА НА УНИВЕРСИТЕТА И ТАБЛОТО НА КСБВ.

 

Комисия по социлно-битови въпроси


Документи за стипендия 2013/2014 първи семестър (PDF)


28.10.2013 г.                                                                                    Длъжностно лице: Нина Странджева

                                                                                                                               Тел.: 032/ 261329

Последна промяна: 2013-10-28 11:09:47