Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП „Разработка и внедряване на софтуерни системи”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Разработка и внедряване на софтуерни системи, необходими за процеса по актуализация на учебните планове и програми“, с две обособени позиции:
I.  „Разработка и внедряване на софтуерна система за управление на документи“;
II. „Разработка и внедряване на софтуерна система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи: Webinars”

Документация:

Забележка: Документацията не се закупува, а се изтегля от сайта.

Последна промяна: 2014-02-05 15:15:58