Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Заседание на комисията за провеждане на ОП "Сириус"

Заседанието на комисията за провеждане на открита процедура с предмет: „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи в Пловдивския университет „Паисий  Хилендарски“, финансиран по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“  в изпълнение на Решение № Рзз-5983/20.12.2013 г. и Заповед № Р33-590/14.02.2014 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, ще проведе заседание за отваряне на ценовите оферти на 28.02.2014 г. от 11.00 часа в 126 кабинет на Ректората.

Последна промяна: 2014-02-27 11:36:30