Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Евростипендии - Проект "Студентски стипендии и награди" за зимен семестър на учебната 2011/2012 г.

ВАЖНО!!!!! Удостоверенията за награда трябва да бъдат в 2 екземпляра - единият остава в деловодството на ПУ "Паисий Хилендарски", а вторият екземпляр остава при студента(с който той кандидатства за награда).

Г Р А Ф И К
за провеждане на кампания за кандидатстване
за стипендии и награди за зимен семестър на учебната 2011/2012 г.
по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
"Инвестиране във вашето бъдеще"

 

Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди през интернет страницата на Проекта

12 декември 2011 г., понеделник

Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди във висшите училища

19 декември 2011 г., понеделник

Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

19 декември 2011 г., понеделник

Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди през интернет страницата на Проекта

15 януари 2012 г.,
неделя 23:59 часа

Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди във висшите училища (според работното време на висшето училище)

20 януари 2012 г.,
петък

Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри

27 януари 2012 г.,
петък

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

30 януари – 3 февруари 2012 г.

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища

3 февруари 2012 г.,
петък 23:59 часа

Публикуване на класирането за стипендии и награди в интернет страницата на Проекта и по висши училища

7 февруари 2012 г.,
вторник

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване

10 февруари 2012 г.,
петък 23:59 часа

Краен срок за висшите училища за подаване в МОМН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендии и награди

15 февруари 2012 г.,
сряда

Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи

до 29 февруари 2012 г.

Преводи от МОМН към висшите училища на средствата за стипендии и награди за зимен семестър

март 2012 г.

Повече информация на сайта http://eurostipendii.mon.bg/

Бланка за европейски награди

Съгласно чл. 6 (4) от инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. превеждането на стипендиите и наградите ще се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в следните банки:
  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Пловдивски университет
  • ОББ - Филиал гр. кърджали
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Филиал гр. Смолян
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Технически колеж гр. Смолян

Последна промяна: 2011-12-19 13:55:03