Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Посещение на експертна група от НАОА

От 12 до 14 март 2014 година в ПУ "Паисий Хилендарски" е на посещение експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация за оценяване на:

- професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по … (ОКС Бакалавър и ОКС Магистър) във Факултета по математика и информатика, Физическия, Химическия и Биологическия факултети;

- образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Методика на обучението по химия” в Химическия факултет.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

- На 13 март 2014 год. от 11:00 до 12:00 часа
в зала “Компас” на Ректората
ще се проведе среща на експертната група със студенти (бакалаври и магистри)  и докторанти от професионалното направление.

- На 13 март 2014 год. от 17:00 до 18:00 часа
в зала “Компас” на Ректората
ще се проведе среща на експертната група с представители на обществеността и потребители на кадри.

Последна промяна: 2014-03-11 16:33:56