Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Трета фаза на проект „Студентски стипендии” за летен семестър

От 1 април 2014 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2013/2014 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подпечатват от съответната инспекторка и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.

чл. 7 (5) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и:
  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК (във всички клонове)- Пловдивски университет
  • ОББ - Филиал в гр. Кърджали
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Филиал в гр. Смолян
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Технически колеж в гр. Смолян

Служебна бележка за специална стипендия!!!

ВАЖНО!!!!! Служебните бележки за специална стипендия трябва да бъдат в 2 екземпляра (оригинал) - единият остава в деловодството на ПУ "Паисий Хилендарски", а вторият екземпляр остава при студента (с който той кандидатства за специална стипендия).Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта 1 април 2014 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи във висшите училища 1 април 2014 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 1 април 2014 г.
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища (по специалности - за стипендиите за успех, и по факултети - за специалните стипендии) въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2013/2014 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 24 април 2014 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 27 април 2014 г. (неделя), 23:59 часа
Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 27 април 2014 г.) и съпътстващите документи във висшите училища 30 април 2014 г. (сряда), според работното време на висшето училище
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 10 май 2014 г. (събота, работен ден)
Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри  12-14 май 2014 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 16 май 2014 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 20 май 2014 г. (вторник)
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 23 май 2014 г.,
23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 28 май 2014 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 3 юни 2014 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2013/2014 година 4-6 юни 2014 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 13 юни 2014 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 20 юни 2014 г.


 За повече информация и запознаване с инструкцията относно условията за кандидатстване за стипендия и специална стипендия на: eurostipendii.mon.bg

Последна промяна: 2014-03-24 14:23:40