Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Заседание по ОП "Разработка на софтуерни системи"

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията  ще  проведе  заседание в 11.00 часа на 01.04.2014 г. в зала „Заседателна”, ул.”Цар Асен” 24, ет. 2  на ПУ „Паисий Хилендарски“ за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разработка и внедряване на софтуерни системи, необходими за процеса по актуализация на учебните планове и програми“ с две обособени позиции:

I.  „Разработка и внедряване на софтуерна система за управление на документи“;

II. „Разработка и внедряване на софтуерна система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи: Webinars”

Последна промяна: 2014-03-28 09:25:21