Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отговор на запитване по ОП "Доставка и монтаж на оборудване за приложни изследвания"

РАЗЯСНЕНИЯ

от

ПУ "Паисий Хилендарски" 

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции по проект  „Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори”

Последна промяна: 2014-05-19 10:12:54