Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП "Доставка на канцеларски материали"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

“ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТИ BG 051PO001-3.1.07.- 0024, BG 051PO001-3.1.07.- 0002, BG 051PO001-4.3.04.- 0064 ЗА ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" – ГР. ПЛОВДИВ, ЗА 2014 г.”

Последна промяна: 2014-06-30 10:07:16