Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отваряне на ценови оферти по проект „Повишаване капацитета на ПУ за приложни изследвания”

Уважаеми участници,

Заседанието на комисията по отваряне на оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции по проект  „Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори”, ще се проведе на 29.08.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Ректората.

Последна промяна: 2014-09-15 13:36:34