Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

"Подкрепи една мечта"

Определени условията и редът за получаване на финансова подкрепа по инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2015 г. за студенти първокурсници в неравностойно положение.

При откриването на традиционния абитуриентски бал за деца в неравностойно положение в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ на 27 май 2015 г. Президентът Росен Плевнелиев  обяви, че са събрани средства от дарения, които ще бъдат използвани за еднократна подкрепа на младежи в неравностойно положение, за да продължат образованието си след завършено средно образование, като условията и редът за получаване на финансова подкрепа ще бъдат обявени на сайта на Президента. През настоящата година в обхвата на целевата група за подпомагане по инициативата попадат младежи, които напускат през 2015 г. специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище или приемно семейство или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат  (СПИ).

Правилата за получаване на финансова помощ за 2015 г. са качени на сайта на Президента - http://www.president.bg/news2762/opredeleni-sa-usloviyata-i-redat-za-poluchavane-na-finansova-podkrepa-po-initsiativata-na-darzhavniya-glava-podkrepi-edna-mechta-za-2015-g.html&lang=bg .

Крайната дата за кандидатстване  за подкрепа е 20.10.2015 г.

Размерът на сумата, която ще бъде използвана за еднократни финансови помощи, възлиза на 49 613,34 лв. Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ от инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 година, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи за кандидатстване се подават до 20 октомври 2015 г. в сградата на Администрацията на президента или по пощенски път на адрес: Администрация на президента, за инициативата „Подкрепи една мечта“, гр. София 1123, бул. „Дондуков“ 2.

Необходимо е кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ (образецът е приложен), че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Последна промяна: 2015-09-17 09:37:26