Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Постановление на Министерски съвет за допълнение на ППЗРАСРБ

Постановление на Министерски съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитето на академичния състав в Република България

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 24 ЯНУАРИ 2012 Г.
за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с По¬становление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :
Параграф единствен. В § 1 от допълнител¬ните разпоредби се създава т. 3:
„3. „Външни членове“ са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.“
Министър-председател: Бойко Борисов
                                                                                  Главен секретар на Министерския
                                                                                                              съвет: Росен Желязков

Последна промяна: 2012-02-03 16:40:24