Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Документи за стипендии за II сем. – 2015/2016 г.

   

        ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на учебната 2015/2016 г. Приемът на документи за участие в класирането започва на 15.02.2016 г. Студентите трябва да заявят участие в класирането чрез ОНЛАЙН формуляр за кандидатстване на интернет страницата: peuportal.uni-plovdiv.bg

       Онлайн формата за кандидатстване ще бъде отворена до 06.03.2016 г.

       Хартиен носител на документите  трябва да представите заедно с останалите документи в стая 133 (Ректорат) до 09.03.2016 г.

       Студентите, чиито документи не са одобрени, могат да реагират (т.е. редактират онлайн формата и изпратят новия хартиен носител) до 09.03.2016 г.

       Класирането за стипендии за втори семестър на учебната 2015/2016г. ще бъде обявено на 10.03.2016 г.

 

Необходими документи

 

За кандидатстване с предимство:

Предимство

Документи

Сирак

(1)Смъртен акт на двамата родители или

(1)Документ от дом за сираци

Инвалид

(1)Документ за решение на ТЕЛК с над 70% на студента

Чужденец

(1)Удостоверение от инспектор учебен отдел

Майка (с деца до 6 години)

(1)Акт за раждане на детето

Един родител инвалид

(1)Смъртен акт за единия родител и (2)решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител или

(1)Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) и (2)решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител

Двама родители инвалиди

(1)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на единия родител и (2)решение от ТЕЛК за инвалидност над70% за другия родител

 

 

За кандидатстване без предимство:

    Документи за доходи: В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи (от м. август 2015 г. до м. януари 2016 г. или последните шест получени заплати) от:

 • брутни заплати;
 • хонорари;
 • пенсии;
 • търговия;
 • продажба на селскостопанска продукция;
 • занятие;
 • свободни професии;
 • дивиденти от акции и други доходи;
 • наеми;
 • обезщетения за временна нетрудоспособност;
 • обезщетения за безработица и социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • присъдени издръжки;
 • стипендии.

 

    Не се включват:

 • командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица;
 • добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
 • получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии.

    *Когато е ползван неплатен отпуск (или лицето работи на непълно работно време /по – малко от 8 часа на ден/), в документа за доход това изрично се посочва. В документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от работодателя и НОИ.

    Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в съответната валута, а в електронната форма попълват превърнатата в лева сума.

    Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода пенсии по месеци.

    При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и ксерокопие от съдебно решение за другия родител, като в полето „Доход“ се попълва сумата от издръжката за 6 месеца.

    В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг.

    Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана от безработния.

    Собствениците на фирми и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и получения дивидент), откъдето се установява средно месечния брутен доход на лицето. Когато той е по-нисък от осигурителния, се декларира /взема/ осигурителният доход.

    Когато родителите се занимават с търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятия и т.н., представят данъчна декларация за предходната година, а ако не са подали такава в НАП - декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период.

    Други документи, удостоверяващи членство на домакинството:    

    УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици, или студенти редовна форма на обучение. АКТ ЗА РАЖДАНЕ за братя и сестри неучащи - до 6 годишна възраст. В този случай в полето „От дата“ трябва да се попълни датата на раждане на детето, а в полето „До дата“ – датата, на която детето ще навърши 6 години.

    КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ при починал родител.

    ВАЖНО!!!

    Студентите от първи курс имат право на стипендия за втори семестър на учебната 2015/2016г.

    Средният успех се изчислява за последните два семестъра (с изкл. на първи курс). За ФМИ средният успех се изчислява за последните три семестъра. Минималният среден успех за кандидатстване за стипендия е 4.00 и студентите трябва да са взели всички изпити до момента.

 

 

ИНСТРУКЦИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Декларация по образец

 

За въпроси и информация:

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

Кабинет 133, Ректорат

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна: 2016-02-17 18:17:22