Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за асистент към катедра "Английска филология"

Конкурс за асистент по Съвременен английски език към катедра "Английска филология"

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Филологически факултет

Катедра по английска филология

 

О  Б  Я  В  А

Катедрата по английска филология обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на асистент по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.

Последна промяна: 2016-05-31 13:50:15