Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъпът до Scopus и ScienceDirect е възстановен!

Достъпът до базите данни Scopus:https://www.scopus.com/ и ScienceDirect:http://www.sciencedirect.com/ е възстановен.

Последна промяна: 2016-10-24 12:35:06