Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директор на:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор
на директор на:

Институт за държавата и правото
Институт по органична химия с център по фитохимия
Институт по невробиология
Институт за литература
Институт за исторически изследвания
БРВ - Физика

За директори на самостоятелни научни звена могат да кандидатстват:

доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и академици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са:

молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на постоянното научно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.    
Краен срок за подаване на документите: 5 април 2012 г.

Документите се подават в Централно управление на БАН, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 219, тел. 979 5214  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Правилата за провеждане на избори за директори на самостоятелните звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и  декларацията за сътрудничество на структурите на ДС се намират на страницата на БАН.

Последна промяна: 2012-03-21 16:32:31