Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Евростипендии - Проект "Студентски стипендии и награди" за летен семестър на учебната 2011/2012 г.

Съгласно чл. 6 (4) от инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. превеждането на стипендиите и наградите ще се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в следните банки:
  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК (във всички клонове)- Пловдивски университет
  • ОББ - Филиал гр. Кърджали
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Филиал гр. Смолян
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Технически колеж гр. Смолян

ВАЖНО!!!!! Удостоверенията за награда трябва да бъдат в 2 екземпляра (оригинал) - единият остава в деловодството на ПУ "Паисий Хилендарски", а вторият екземпляр остава при студента(с който той кандидатства за награда).

Удостоверение за европейски награди

Указание за участие на студентите при кандидатстване за награди

Заявление за кандидатстване за европейски Стипендии от П У"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Заявление за кандидатстване за европейски Награди от ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"ГРАФИК
за
провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии и награди
за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2011/2012 г.
по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

"Инвестира във вашето бъдеще"

Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди през интернет страницата на Проекта 2 април 2012, понеделник
Начало на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди във висшите училища, според работното време на ВУ 2 април 2012, понеделник
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 2 април 2012, понеделник
Въвеждане на разпределението на стипендиите и наградите в интернет страницата на Проекта по висши училища и специалности от 2 май 2012, сряда
Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди през интернет страницата на Проекта 7 май 2012, понеделник, 23:59 ч.
Край на подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии и награди във висшите училища, според работното време на висшето училище 11 май 2012, петък
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 15 май 2012, вторник
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 16-19 май 2012
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 19 май 2012, 23:59
Публикуване на класирането за стипендии и награди в интернет страницата на Проекта и по висши училища 20 май 2012 г., неделя
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване 21-23 май 2012 г.
Краен срок за висшите училища за подаване в МОМН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендии и награди 30 май 2012 г., сряда
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи от 2 юни 2012 г., събота
Преводи от МОМН към висшите училища на средствата за стипендии и награди за зимен семестър след 6 юни 2012 г., сряда
Отчети от ВУ към МОМН - 10 работни дни 20 юни 2012 г., сряда

Последна промяна: 2012-05-02 19:28:20