Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Спечелен проект с участието на ПУ за създаване на Център за компетентност по ИКТ

 

Проект

 

 

 

 По процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (компонент 2. „Информатика и ИКТ“, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002- 0002-С 01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Ръководител на проекта - проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

Начало на проекта: 30.03.2018; Край на проекта: 11.2023.

 

Проектът се изпълнява от консорциум в състав:

  •  УНСС – Водеща организация;
  •  ТУ Габрово – партньор;
  •  ИУ Варна – партньор;
  •  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – партньор;
  •  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – партньор;
  •  Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН – партньор;
  •  „Ваптех“ ЕООД – асоцииран партньор;
  •  Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – асоцииран партньор;.

 

Подробности за проекта

Конкурс за изследователи

 

 

Последна промяна: 2018-11-23 12:14:52