Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Проект за Център за компетентност ПЕРИМЕД

 

Дневен ред на пресконференция - 18.06.2018 г.

Покана - 18.06.2018 г.

 

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност, насочен към формиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво - технологии, свързани със здравето.

Дейностите в Центъра за компeтентност са в съответствие с пациент-ориентираните стратегии в здравеопазването и се отнасят към компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в пряка връзка с приоритетна подобласт „Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия”. Научноизследователските и иновационни дейности са планирани за изпълнение в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

 

Подробности за проекта

Последна промяна: 2018-06-15 09:07:44