Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Спечелен проект с участието на ПУ по "Хоризонт 2020“

 

 

 

Одобрено е за финансиране проектно предложение SPEAR – проект за насърчаване на равенството между половете в европейските научноизследователски организации, подкрепено от Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020“ на Европейския съюз (ЕС).

SPEAR се фокусира върху институционалните промени и изграждането на капацитет; той има за цел да осигури устойчивост в практиките за равнопоставеност на половете в академичните среди, чрез редица мерки и резултати, включително връзки с други проекти, свързани с равенството между половете, изграждане на мрежи и изграждане на общности, както и чрез формулиране на практически препоръчителни политики за различни стратегически нива.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е част от консорциума по проекта, който се координира от Университета на Южна Дания (University of Southern Denmark, SDU) и се състои от 11 партньора от девет страни от ЕС.

Проектът е планиран да започне в началото на 2019 г. и да продължи четири години.

 

 

Последна промяна: 2018-07-20 14:34:17