Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Възможност за публикуване в CEEOL

Възможност за публикуване в CEEOL

CEEOL (Central and Eastern European Online Library) е водеща академична база данни за Централна и Източна Европа в областта на хуманитарните и социалните науки. Бихте могли да я разгледате на адрес:

https://www.ceeol.com/

Тя съдържа научни списания, книги и т. нар. „сива литература“ – изследвания, бюлетини, доклади по проекти и т.н. издания без ISSN или ISBN, като достъпът може да бъде както безплатен, така и платен.

През месец март т.г. Пловдивският университет сключи договор със CEEOL за публикуване на издания, чиито права за разпространение принадлежат на ПУ.

До този момент в CEEOL е публикувано единствено списанието на Юридическия факултет Studia Iuris:

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2040

 

Мисля, че би било добре както за университета като цяло, така и за авторите, да се възползваме от възможността да публикуваме издания на Пловдивския университет или най-малко - Научните трудове на факултетите. За документи, за които няма налична електронна версия, университетската библиотека разполага с техника за дигитализирането им.

 

За повече подробности, въпроси или публикуване, моля, обръщайте се към Валентина Тодорова, тел. 032 261 360, ел. поща yulan_1@yahoo.com

 

Приложение:

            Договор с ПУ

            Изисквания за публикуване

Последна промяна: 2018-10-02 09:20:54