Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Проект SPEAR: Равнопоставеност в академичните среди и научните изследвания

Проектът SPEAR адресира проблемите, свързани с интегриране на принципите за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизс­ле­дова­телските институции. Основните дейности са насочени към проектиране, планиране, прилагане, наблюдаване и оценка на мерките, които се предп­­рие­мат в рамките на институциите от гледна точка на равно­пос­та­веността между жените и мъжете, за да бъдат преодолени неравенствата под каквато и да е форма в научноизследователските организации и висшите училища.

Ако темата за равнопоставеността на жените и мъжете в академичните среди и научните изследвания представлява интерес за Вас, можете да следите постигнатите резултати и информация за организирани събития на уеб страницата на проекта SPEAR https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1557/ и да попълните формата за изразяване на интерес

 

Последна промяна: 2019-06-17 16:00:29