Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Процедура за подбор на преподаватели по бълг.език и литература за акад. 2019/2020г.

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

Обявлението е на основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от постановлението, моля да публикувате приложеното обявление на интернет страницата на университета, заявлението и формуляра и да ни уведомите за това.  Моля по възможност да поставите обявлението и на други видими места в университетите и да разпространите информацията и по други канали, имайки предвид летния период.

Кандидатите за преподаватели следва до 20 септември (петък) 2019 година да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.  

Допълнителна информация може да намерите на:
Специализиран сайт на ФЛФ

Последна промяна: 2019-08-19 13:22:52