Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Покана за участие в презентация

     Уважаеми  колеги, учредителят  и екипът на научните периодични списания „Балканско научно обозрение”, „Хуманитарни Балкански изследвания” и „Научен вектор на Балканите” Ви канят най-учтиво да присъствате на презентацията им в зала „Компас” на ПУ „Паисий Хилендарски” на 03.10.2019 /четвъртък/ от 11 часа.
     Списанията покриват успешно издателския дефицит, свързан с публикуване на научни статии в повече от 20 научни области и дялове, в това число: психология /всички видове/; педагогика; дидактика; методика на предметното обучение /физика, химия, биология, математика, информатика/; икономика /всички типове/; политически науки; езикознание /лингвистика/; литература и теория на литературата; общо езикознание; романистика и германистика; славистика; руска филология; правни науки /теория на правото, конституционно право, гражданско и семейно право, наказателно право/; философия; етнология; история; социална антропология; социология и науки за човека.
     В списанията всеки автор публикува научната си продукция на своя роден език /на повече от 22 езика/ след двойно сляпо рецензиране /double-blind review/.
     Издателските стандарти са подчинени на най-новите изисквания, заявени от БАН, РИНЦ на Русия, ВАК на Русия, Scopus, WoS.
     Списанията притежават необходимия брой индексации в база данни за свободен достъп. Придобили са така също необходимите I.F. /SiS и РИНЦ/ на базата на двугодишен и петгодишен мониторинг.
     Участието в тях подпомага по убедителен начин научното израстване на младите научни работници и преподаватели и все повече утвърждава наложилите се в това поприще.
     Ще се радваме да представим нашите издания пред такава авторитетна аудитория и да отговорим на важните за Вас въпроси.
                                                             

                                                                                                    

С уважение!

 

Издателски екип

0895 612 046

Последна промяна: 2019-09-16 17:01:38