Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година. Обявлението е за свободни места в четири университета в Армения, Украйна и Сърбия.

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

Кандидатите за преподаватели следва да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище или институт до 24 октомври 2019 година (четвъртък). Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.

 

ФОРМУЛЯР на кандидат за преподавател по български език и литература

З А Я В Л Е Н И Е за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

ОБЯВА

Последна промяна: 2019-10-17 14:09:20