Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"

Стартира вторият етап на националната програма на Министерството на образованието и науката в научната програма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“, в която Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е участник. Желаещите да участват в програмата могат да се запознаят с нея на адрес:
 https://www.mon.bg/upload/15198/pr_np_MladiUcheni-100518.pdf
и с общите указания от Министерството на образованието и науката

Програмата е и в изпълнение на препоръката на Policy Support Facility панела на ЕК за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на образователно-квалификационна степен (първа) "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ, придобилите след 30.07.2010) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ, придобилите след 30.07.2015) и подпомагане развитието на тяхната кариера.

За съответните направления по позициите моля, ползвайте следните линкове:

Последна промяна: 2020-02-06 12:54:26