Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ

ВАЖНО ЗА  СТУДЕНТИТЕ

НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА

КЛАСИРАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ

            1.МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗАВЕРЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ С НАНЕСЕН УСПЕХ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА СЕМЕСТЪРА (закупува се от университетската книжарница) ЗА ПЪРВИ КУРС С УСПЕХ ОТ КЛАСИРАНЕТО.

            2.ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА (изписани помесечно и с БУЛСТАТ и данъчен номер на фирмата, която издава служебната бележка)ОТ МЕСЕЦ МАРТ ДО МЕСЕЦ АВГУСТ 2012 ГОД. ВКЛЮЧИТЕЛНО;

            3.УВЕРЕНИЕ ОТ УЧЕБЕН ОТДЕЛ, ЧЕ СА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ (за студентски семейства) КАКТО И АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК.

            4.АКТ ЗА РАЖДАНЕ (КСЕРОКОПИЕ) при неизвестни родители;

            5.КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители) ;

            6.УВЕРЕНИЯ  ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ.

            7.КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ НА ТЕЛК (при инвалидност над 70%);

            8.КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ при разведени родители и ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА;

            9.ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ (ПО ОБРАЗЕЦ) – за безработен родител;

БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ :

            1.СТУДЕНТСКИ СЕМЕЙСТВА

            2.СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА НЕИЗВЕСТНИ РОДИТЕЛИ;

            3.СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ;

           4.СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕЙСТВА С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧАЩИ

           5.СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70 %;

           6.ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОГОДБИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ;

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ОТ 3 септември 2012г. ДО 20 септември 2012г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

КЛАСИРАНЕ НА 21.09.2012г. НАСТАНЯВАНЕ ОТ 25.09.2012 ДО 10.10.2012

 

 

ОБРАЗЕЦ

ТЕКСТЪТ СЕ ИЗПИСВА СОБСТВЕНОРЪЧНО ОТ ДЕКЛАРАТОРА

ОТНАСЯ  СЕ  ЗА  БЕЗРАБОТНИ  РОДИТЕЛИ

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

 

Долуподписаният/ата.........................................................................................................с  ЕГН..........................................

притежаващ/ща лична карта №.......................от......................

с адрес.........................................................................................

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М :

 

           1.Нямам регистрирана фирма;

           2.Нямам доходи от наеми или други ренти;

           3.Нямам  доходи от търговия и продажба на селскостопанска продукция;

           4.Нямам доходи от занятия, дивиденти от акции и др.

           5.Не  работя  в  държавна  нито в частна фирма за периода от.....................до.................;

 

       Известно ми е, че за неверни данни вписани в настоящата декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление.

 

 

ДЕКЛАРАТОР:.........................

                                                                                  / подпис/

гр./с..........................

..................2012 год.

Забележка:  Когато лицето има някоя от упоменатите дейности или друга, пише съответно – имам доходи от.................в размер на.............(за 6 месеца).НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ (PDF)

Последна промяна: 2012-08-20 16:26:13