Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по икономически и социални науки » Катедри » Маркетинг и международни икономически отношения

Маркетинг и международни икономически отношения

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
доц. д-р Теофана Димитрова
Ръководител на катедрата
032 261 366
teofana.dimitrova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. Марин Братков
Научен секретар
m_bratkov@uni-plovdiv.bg
Пламена Витковска
Организатор
032 261 365
plamena@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Иванка Костова

032 261 366
i_kostova@uni-plovdiv.bg 
проф. д-р Велин Станев 032 261 379
v_stanev@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Юлия Джабарова 032 261 414 
jjabarova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Татяна Нецева - Порчева t.netseva@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Атанас Владиков avladikov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Васил Петков vasilpetkov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Паскал Желев pzhelev@uni-plovdiv.bg
ас. Димитър Кромичев 032 261 366
d_kromichev@uni-plovdiv.bg
ас. Иван Караиванов  032 261 379
ikaraivanov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Любомир Стойчев l_stoychev@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Катерина Козлуджова kkozludzhova@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 11 Януари 2021